Community Media Forum Europe


Rapport om lokal radio och tv nu klar i Europarlamentet


Europeisk community media – icke-kommersiella lokala medier – har de senaste åren intensifierat sitt paneuropeiska engagemang och ökar sin närvaro i Europasammanhang bl.a. i såväl Europarlamentet och kommissionen liksom i Europarådet. Denna tredje mediesektor arbetar främst för nå ett officiellt erkännande vid sidan av statliga/public service och privata kommersiella medier liksom att garanteras tillgång till frekvensspektrat och få ett ökat offentlig stöd. Antalet radio- och tv-stationer (i Sverige mest känt som närradio och öppna tv-kanaler) inom denna sektor uppskattas till 3.200 i Europeiska unionens 27 medlemsstater.

På uppdrag av Europarlamentets utbildnings- och kulturkommitté har Policy Department Structural and Cohesion Policies låtit genomföra en undersökning om tillståndet för icke-kommersiella lokala medier inom unionen. Avsikten var utan att vara heltäckande beskriva situationen och undersöka vilka faktorer som påverkar utvecklingen av community media. Community media definieras som ”medier som är icke-vinstdrivande och ägda av eller ansvarig mot det lokalsamhället de vill betjäna”. Dessutom skall community media vara öppet för deltagande av samhällsmedborgaren i programproduktion och administration. Här inkluderas Internet och press, men det handlar i praktiken nästan helt om radio och tv.

Utredarna har inte kunnat få fram data från samtliga 27 medlemsstater eftersom sektorn i en del länder ännu är outvecklad eller inte officiellt erkänd och formaliserad. Man kan därför ge en beskrivning av situationen i enbart 20 av medlemsstaterna. Verksamheten kan vara organiseras på vitt skilda sätt och även en del radiostationer kan t.o.m. fortfarande betecknas som piratsändare. Utredarna pekar på att det oklara regelverket i flertalet medlemsstaterna återspeglar de politiska beslutsfattarnas bristande medvetenhet om sektorn och dess potentiella bidrag till samhället.

I rapporten konstaterar man att community media är som starkast i nordvästra Europa och svagast i flertalet nya medlemsstater främst i Östeuropa. Sektorn är som mest utvecklad i Holland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Danmark och Sverige. En tydlig utveckling sker nu också i Irland och Storbritannien. Utredarna konstaterar att sektorn är erkänd i Sverige, men att inget samhällsstöd finns och att kommers-iella intressen har möjlighet att ta över närradiofrekvenserna vilket upplevs som ett hot av föreningslivet.

Digitaliseringen ses såväl som en möjlighet som en utmaning för community media. Men det finns en ökande oro inom sektorn att man inom flertalet medlemsstater inte tar hänsyn till dessa radio- och tv-stationer inför en digital övergång. De flesta som finns inom sektorn har heller inte råd med de höga initiala kostnaderna för en digitalisering.

Det finns nationella organisationer för community media i 13 av de 20 undersökta medlemsstaterna. I Sverige Riksförbundet Öppna kanaler och Närradions Riksorganisation. Utredarna pekar på vikten av det finns nationella organisationer som kan utveckla sektorn. Längst har Holland kommit som har en stark delvis statsfinansierad organisation för lokal radio och tv (OLON). I Holland betraktas community media dessutom som en del av public servicesektorn. I Storbritannien har å andra sidan Community Media Association haft framgång med att etablera community media som ”den tredje mediesektorn”. I östra Europa råder osäkerhet eftersom sektorn i vissa länder betraktas som privata medier även om det handlar om icke-kommersiell radio som drivs i föreningsform. Ett paneuropeiskt samarbete kan bidra till att främja utvecklingen av nationella organisationer i de medlemsstater som saknar sådana eller där organisationerna är svaga.

Community media är i 15 medlemsstater tillåten att finansiera sig med reklam vilket dock förekommer i mycket begränsad omfattning. Istället finansieras verksamheten främst genom medlemsavgifter, spons-orer, andel av tv-avgiften, andel av kommersiell radions reklamintäkter och indirekt offentlig finansiering (sociala program etc) samt förstås frivilligarbete. I rapporten ges mer detaljerat exempel hur community media stöds på vitt skilda sätt i fyra medlemsstater; Frankrike, Irland, Storbritannien och Ungern.

En viktig utmaning för sektorn är att medvetandegöra politiska beslutsfattare och allmänheten om det bidrag till samhället community media kan utgöra.
I rapportens del om EU-politik och community media tar man upp tre direktiv som berör telekommunika-tioner, audiovisuella och mediepolitiska programmet, yttrandefrihetspolitiken, kulturpolitik samt politik för jämställdhet och mot diskriminering. Man pekar också på community media som en länk mellan Europa och dess medborgare. Ifråga om finansiering pekar man särskilt ut två strukturfonder som lämpliga för stöd till community media; Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sociala fonden (ESF). Man redovisar också hur sektorn fått och kan få stöd ur Europakommissionens skilda projektfonder t.ex. Europa for Citizens och Youth in Action Program samt Gruntvigprogrammet.

Utredarna konstaterar att sektorn måste skaffa sig en starkare närvaro hos europeiska institutioner och beslutsfattare. Detta kan endast ske på sektorns eget initiativ, men utredarna rekommenderar kommittén att stödja intresseorganisationer som Community Media Forum Europe och AMARC så dessa får möjlighet att närvara I Bryssel. Det kan exempelvis handla om reseersättning för möten i Europarlamentet.
Kommittén bör också efter hearings utarbeta en egen rapport rörande community medias möjligheter att bidra att skilda EU-mål kan nås. Sektorn bör också komma med på agendan för EU:s audiovisuella mellangrupp. Man anser också att parlamentet bör uppmuntra sektorn att etablera en paneuropeisk organisation för community media. Denna organisation kan tala för sektorn hos EU:s institutioner och med beslutsfattarna. Man bör undersöka om EU-stödet för European Cultural Bodies kan bidra till drift för en sådan organisation.

Rapporten innehåller också förslag om en europeisk webbportal för community media och en större roll för sektorn i EU:s kommunikationsstrategi (DG Communications). Man påminner också om ett antal policy-initiativ som kommer att ha betydelse för sektorn bl.a. Communication on Culture, Communications on Indicators for Media Pluralism och Media Literacy. För att öka kunskapen om sektorn rekommenderas parlamentet också att främja forskning om community media och man vill också att European Audiovisual Observatory tar sig an sektorn i framtida forskningsverksamhet.

Study on the State of Community Media in the European Union
(Sep. 2007)

har överlämnats till beställaren och är nu offentlig.
Hela rapporten (pdf 80 sidor) finns på
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies/download.do?file=17791

Mer information:

Community Media Forum Europe
Nordic Office
+46 733 249750

www.communitymedia.se
www.cmfe.eu

Åter huvudsidan för lokal radio och tv i Europa