Community Media Forum Europe


Europeisk organisation för

icke-kommersiell radio och tv

Det beräknas att inom Europa finnas omkring 2.800 radio- och tv-stationer, som drivs på icke-kommersiella grunder och utanför statliga/public servicesektorn s.k.community broadcasting. I Sverige är detta mest är känt som närradio och öppna tv-kanaler. Det handlar om det civila samhällets radio- och tv-kanaler; den tredje mediesektorn.

2006 bildades i Bryssel organisationen Community Media Forum Europe (CMFE), som har till främsta syfte att få Community Media erkänt inom EU som den tredje AV-sektorn vid sidan av public service och privat kommersiell radio-tv. CMFE är en i Belgien registrerad internationell organisation NGO (Non-govermental organisation).

CMFE är en plattform för en fortlöpande dialog och diskussion mellan organisationer som verkar inom Community Media och europeiska institutioner (Europarlamentet, kommissionen, Europarådet etc). CMFE skall också främja utvecklingen av medierna för kulturell mångfald och yttrandefrihet. CMFE har nu i 23 europeiska länder 110 medlemmar varav 60 är nationella organisationer. Dessutom har man associerade medlemmar i Afrika, Asien och Nordamerika.

CMFE:s styrelse består av 14 personer från olika delar av Europa. Ordförande från 2019 är Birgitte Jallov (Danmark). I styrelsenfinns också ledamöter som representar de nordiska länderna. I Sverige är Närradions Riksorganisation (NRO) och Riksförbundet Öppna Kanaler (RÖK) medlemsorganisationer i CMFE. Årsmöten med anknutna konferenser har senast hållits i Bryssel, Nicosia (Cypern), Brno (Tjeckien), Berlin, Halle ,Salzburg, Potsdam och Siena Italien.

CMFE har fortlöpande kontakter med politiker i Europaparlamentet. CMFE har i Bryssel även diskuterat samarbete med Europakommissionen. 2014 representerade Pieter de Wit och Christer Hederström CMFE som enda NGO-medlemmen i kommissionens High-Level Group on the furure of the UHF band. CMFE har även observatörsstatus som medieorganisation vid Europarådet.

CMFE har formellt yttrat sig eller fungerat som remissinstans i aktuella radio- och tv-frågor bl.a. om digitalradio och digital-tv till EU, Europarådet och ITU. Yttranden har även gjorts till regeringar och myndigheter i skilda länder bl.a. Sverige, Storbritannien, Spanien, Österrike och Ungern. CMFE samarbetar även med den globala närradioorganisationen AMARC.

Europaparlamentet erkänner tredje mediesektorn
Uppmanar medlemsstaterna till ett mer aktivt stöd


Parlamentet antog 25 september 2008 med röstsiffror 471-41 en resolution som uttalar stöd för icke-kommersiella eller alternativa medier inom EU. Initiativtagare var den österrikiske ledamoten Karin Resetarits (liberalerna). Syftet är att öka mångfalden i mediesektorn och på kulturområdet, och att klart definiera sektorn som en särskild mediegrupp vid sidan av public service- och kommersiella medier.

Läs om beslutet mer i detalj i pressmeddelande från CMFE.
Hela betänkandet på svenska kan läsas här.

EU-parlamentets rapport om tredje mediesektorn
Intresset för radio och tv i det civila samhället, som ett alternativ till statlig och privatägd radio och tv, har de senaste allt oftare uttalats i EU-sammanhang. Drivkraften har främst varit dessa mediers anknytning till den sociala ekonomin liksom behovet av lokala plattformar för demokratiutveckling.

På uppdrag av EU-parlamentet har ett konsultföretag april-september 2007 gjort en utredning om ”community media” d.v.s. icke-kommersiell radio och tv). Utredningen inkluderade sociala, lagmässiga och finansiella aspekter för dessa medier i EU:s 27 medlemsländer.

Rapporten Study on the State of Community Media in the European Union har överlämnats till parlamentet. Här kan du läsa en sammanfattning på svenska av rapporten och även ladda ner hela rapporten (80 sidor) som är på engelska.

Icke-kommersiell radio och tv i europolitiken
Community Media Forum Europe höll en konferens i EU-parlamentet i Bryssel 9-12 juli 2006. Vid konferensen utarbetades CMFE:s yttrande till EU-kommissionen angående dess vitbok om en European Communication Policy COM (2006). CMFE lyfter i sin skrivelse fram den minskning av lokala medier (radio och tv) som sker i Europa. Man menar att minskningen beror på den transnationella mediekoncentrationen och kommersialiseringen. Samtidigt har publicservice i konkurrens med kommersiella format minskat eller upphört med sin lokala produktion. Detta har bl.a. redovisats i rapporter i Europarådet och Europarlamentet.

CMFE stödjer avsikterna i vitboken om en ny kommunikationspolitik grundad på principerna rätt till information, yttrandefrihet, inkluderande, mångfald och deltagande. CMFE är dock övertygad om att dessa kärnprinciper inte kan genomföras uppifrån utan måste vara resultatet av en nerifrånprocess i vilket ett samarbete mellan EU-institutioner och civila samhället är nödvändigt. Erfarenheterna visar att ett samarbete mellan aktiva inom community media och politiker/ lokala myndigheter ökar det lokala demokratiska deltagandet. Detta är särskilt viktigt för de grupper som de etablerade mediesystemen negligerar som ungdomar, pensionärer, invandrare, minoritetsspråksgrupper och sådana som bor i avlägsna trakter.

CMFE föreslår bl.a. en European Community Media Fund som skall kunna ge stöd åt ett stort antal nationella och europeiska community broadcasting-projekt som kan bidra till en europeisk plattform för medborgarna på det lokala planet.

Läs hela skrivelsen från CMFE

Civilmedia i Salzburg
En EU-stödd konferens om medier i civila samhället hölls i Salzburg, Österrike 15-17 november 2007; CivilMedia 2007 - UnConference: Participation 2.0 Deltagare var ett 100-tal medieaktivister, forskare, utbildare, politiker och även andra intresserade. Ämnet var deltagande medier framför allt community radio och community tv liksom anknytande Internet och fanzines.

Vad kan dessa medier få för betydelse för politiskt deltagande, europeisk integration och ett aktivt europeiskt medborgarskap? Arrangör var den lokala radiostationen Radiofabrik – Verein Freier Rundfunk Salzburg i samarbete med Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, Tyskland, Civil Rádiózásért Alapítvány, Foundation for Civil Radio Broadcasting, Ungern, CMFE och Verband Freier Radios Österreich (österrikiska närradioförbundet).

Civilmedia hölls även 2008, 2009, 2011 och 2017 Läs mer om Civilmedia på http://www.civilmedia.eu

* * *

Besök CMFE:s officiella webbplats: www.cmfe.eu


Åter huvudsidan