okglog.gif (8421 bytes) Public access televisionen
och de politiska partierna

1998 skrev Riksförbundet Öppna kanaler till partiledarna i alla riksdagspartier för att utröna vilka partier, som inför valet, har kunskaper om och en konstruktiv inställning till en utveckling av public access televisionen.  Samtliga partier besvarade skrivelsen. Sammanfattningsvis tillfrågades resp. partiledare om dess parti


1. vill och kommer att aktivt verka för ett samhällsstöd till svenska public access TV-kanaler inom eller utom ramarna för finansieringen av public service

2. kommer att verka för att samtliga medborgare skall beredas möjlighet att ta emot public access-TV, vilket förutsätter att a) kabellagstiftningen förändras så att samtliga kabelhushåll inom en och samma kommun kostnadsfritt kan att ta emot det lokala kabelsändarföretagets sändningar och att b) kabelsändningarna av public access, vid behov och om lediga frekvenser finns, får kompletteras med trådlösa sändningar såväl med analog som digital teknik.
   

Efter att inget konkret hade hänt på tre år frågade Riksförbundet sommaren 2001 åter partiledarna om hur de såg på ett samhällsstöd för utveckling av public access televisionen.( Läs skrivelsen till samtliga riksdagspartier 2001. ) Denna skrivelse besvarades på olika sätt av alla partier utom moderaterna.

Svaren 1998 och 2001 liksom motioner i Riksdagen ger vid handen att sex av sju partier är allmänt positiva till public access. Ett starkt och tydligt stöd uttrycktes 1998 av c, kd, mp och v. Det var samtidigt påfallande tydligt att kunskaperna om public access var som sämst hos de tre partierna som även uttryckte sig diffust eller svagt om stödet; s, m och fp.   Oberoende i vilken grad man stöder public access fanns då hos en del partier ett slags önsketänkande om digital-TV som en lösning för public access. Svaren indikerar att public access, till skillnad mot för 1994, hos politikerna 1998 hade etablerat sig som en känd del i det svenska medielandskapet. Idag är medvetenheten ännu högre.

2002 kommer det mest aktiva stödet från fp och mp genom sina konkreta motioner. Även s kan sägas ha börjat vakna till genom kulturminister Marita Ulvskogs intresse för saken (se nedan). Partiernas hållning till public access-televisionen har i stort sett baserats på en ganska homogen syn på yttrandefrihetsaspekterna. Det har varit svårt att se en tydlig vänster-högerkala, även om moderaterna, som enda parti, vill se marknadsmässiga lösningar även ifråga om dessa tv-kanaler. Medvetenheten om att den offentliga tv-avgiften kan nyttjas även till alternativ till public service fanns redan 1996 i en motion av Nikos Papadopoulos (s) och Anders Ygeman (s)
: Det bör övervägas om en andel av licensmedel som tillförs SR och SVT kan användas för att finansiera ett infrastrukturellt stöd i enlighet med tysk modell.

Det bör noteras att det finns en klar överrepresentation av riksdagsledamöter med utländsk bakgrund ifråga om de motioner som lagts om åtgärder för Öppna Kanaler.

Utifrån en analys av partiernas hållning i frågan under de senaste åtta åren där det senaste året vägs in tungt i sammanhanget kan en rankinglista göras. Poängen är satta på en tiogradig skala där 10 är högsta betyg ifråga om inställning och aktivitet ifråga om public access televisionen. plus (+) innebär växande engagemang och minus (-) följdaktligen minskande. Värderingen har gjorts 2 september 2002.

Miljöpartiet 9
Folkpartiet 7 (+)
Socialdemokraterna 6 (+)
Vänsterpartiet 6
Kristdemokraterna 5 (-)
Centern 4 (-)
Moderaterna 0

Miljöpartiet
har stött idén om icke-kommersiell lokal tv ända sedan sin allra första mandatperiod i Riksdagen. 1998
skrev partiet att man i riksdagen kommer att driva frågan som en demokratisk grundbult. Det är mer än nödvändigt än någonsin att ge statligt stöd till icke kommersiell, fri och lokalt förankrad tv-media; andra länder bl.a. Danmark gör det. Mp såg det som pinsamt att statsbidraget uteblivit. Pengar finns och mp avser ändra på fördelningen till ÖK:s fördel. Samtliga hushåll skall ha möjlighet att kostnadsfritt ta del av sändningarna. Partiet noterade att det är tack vare de öppna kanalerna vi har tillgång till direktsända ocensurerade debatter från riksdagen och EU-parlamentet.

Miljöpartiet yrkade i budgetförhandlingarna med regeringen hösten 2001 på inrättandet av ett årligt statligt stöd om 5 miljoner kr till Riksförbundet Öppna Kanaler. Yrkandet fick dock inte gensvar, men mp har i en riksdagsmotion gjort ett liknande yrkande på samma belopp.

Folkpartiet Liberalerna
vill idag verka för ett samhällsstöd och har i en riksdagsmotion föreslagit ett statligt stöd till Riksförbundet Öppna Kanaler om 5 Mkr. Fp tyckte 1998 det är bra med must carry-skyldigheten för SVT och Öppna Kanaler i de stora näten och att är rimligt att public access nu söker om digitala sändningstillstånd och får utnyttja lediga analoga frekvenser. Inför valet 2002 är det endast fp som nämner i sitt valprogram att man vill satsa på Öppna Kanaler.

Socialdemokraterna
Inför valet 1994 skrev Ingvar Carlsson: Principiellt anser vi socialdemokrater att ideell lokal-tv, liksom närradion är viktiga delar av medieutbudet och därför också för yttrandefriheten. - Vi är alltså positiva till den verksamhet som bedrivs av de lokala kabelsändarföretagen, och vill därför se till att villkoren för dessa är goda.
Göran Persson pekade 1998 på att det för socialdemokraterna är principiellt viktigt att värna och stödja de grupper som vill producera och sända radio- och TV-program på icke-kommersiell grund. De verksamma inom ÖK bidrar betydelsefullt sätt till en verksamhet i enlighet med yttrandefrihetens grundläggande idéer. 2001 upprepar statsministern detta. "Att regeringen och socialdemokraterna nu som då ser public access som en viktig verksamhet är utan tvekan.". Öppna Kanalen skulle kunna vara intressant alternativ i det framtida lokala digitala utbudet.
I budgetpropositionen 2002 utlovade också regeringen en hearing om "icke-kommersiell lokal-tv". Denna hearing hölls med medverkan av bl.a. kulturminister Marita Ulvskog på Rosenbad 21 maj 2002 med Radio- och tv-verket som arrangör. Resultatet blev en rapport som nu överlämnats till regeringen (Rapporten kan hämtas på www.rtvv.se).

Några citat:

Principiellt anser vi socialdemokrater att ideell lokal-tv, liksom närradion är viktiga delar av medieutbudet och därför också för yttrandefriheten. - Vi är alltså positiva till den verksamhet som bedrivs av de lokala kabelsändarföretagen, och vill därför se till att villkoren för dessa är goda. (Ingvar Carlsson (s) inför valet 1994 )

Jag tittar väldigt ofta på Öppna kanalen. Jag tycker det är en av de roligaste sakerna som vi har i det svenska tv-utbudet. Inte alltid så välgjorda program, men de är gjorda med hjärtat. Och dessutom de är väldigt annorlunda än den produktion som SVT och TV4 har.
(Statsminister Göran Persson i TV Söder september 2003)

Vänsterpartiet
skrev 1998 att man arbetar för en särskild folkbildningskanal i UR:s regi och den skulle kunna utgöra en moderkanal också för public access-verksamheten. Förordnad lokal-TV skall kunna sända sina program via etern. För att få detta att fungera professionellt bör här ett samarbete med UR prövas. V vill inte ge upp ambitionen att utveckla den icke-kommersiella lokal-TV:n - en allemans-TV öppen för breda medborgargrupper. Det ligger ett värde i att människor lär sig hantera medierna aktivt och skaffa sig erfarenhet av TV-produktion. Som exempel pekar Gudrun Schyman på Tyskland där öppna kanaler inrättas efter beslut på delstatsnivå. En lokal TV-produktion skall självfinansieras. Statens positiva intresse av verksamheten bör samtidigt markeras. En mindre avgift per abonnent och år bör tas ut av nätinnehavarna som ett etableringsstöd. Det statliga stöd som tidigare fanns öronmärkt för TV-projekt med barn och ungdom bör återinföras tyckte v 1998. I svaret 2001 säger sig partiledaren också vara klart positiv till den verksamhet som bedrivs i form av Öppna Kanaler - och som förhoppningsvis kommer att bedrivas i större omfattning
och med bättre resurser framöver. Jag ser det som positivt såväl från ett kulturellt som ett demokratiskt perspektiv. När det gäller mediapolitiken menar jag att det är dags för ett helhetsgrepp på frågan om de olika stödformer som idag finns - respektive inte finns. Här kommer demokrati- och yttrandefrihetsaspekten givetvis att vara helt grundläggande
och därmed lämpar det sig väl att ta upp frågan om statligt stöd till Public Access i det sammanhanget.

Kristdemokraterna
Inför valet 1994 skrev Alf Svensson at det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt att lokala förhållanden och intressen får ett utrymme i TV-media. På så sätt säkras tanken om subsidaritet, d.v.s. rätten för den lilla gemenskapen att ta ansvar och fatta beslut i de frågor som direkt berör. I sitt svar till Riksförbundet 1998
hänvisade han till partiprogrammet som anger att folkrörelserna skall ges möjlighet att bedriva idéburen programverksamhet genom allemans-TV. Alf Svensson ställde sig positiv till vidareutveckling och vill utreda hur finansieringen skall ske och hur medborgarnas tillgänglighet av dessa kanaler kan öka. 2002 stöder kd fortfarande Öppna Kanaler, men betonar dock att stödet i första hand skall vara lokalt d.v.s. kommunalt eftersom det handlar om lokala initiativ och verksamhet.

Centerpartiet
såg det 1998 som viktigt att medieutvecklingen också innebär ökade möjligheter för icke-kommersiella intressen att göra sin röst hörd och att det finns oberoende röster i etern. Visserligen ökar möjligheterna att synas genom t.ex. Internet, men ännu kan knappast information där konkurrera med den genomslagskraft som levande bilder och direktsänd radio har. Det är ett viktigt demokratiskt och kulturpolitiskt mål för centern att se till att public access kan fortsätta sin verksamhet med goda villkor. Dåvarande partiledaren Lennart Daléus avviserade att han skulle verka för någon form av samhällsstöd till public access. Hans föregångare Olof Johansson hade också en positiv syn på en icke-kommersiell lokal television, men med den nya partiledaren verkar intresset ha svalnat något även om Maud Olofsson i sitt svar är välvillig;Vad gäller den svenska public access-televisonens framtid så menar vi att det är viktigt att utveckla och ta tillvara de möjligheter som den faktiskt ger.

 


Åter till huvudmenyn