Bidrag till fri svensk TV-produktion

Betänkandet av Utredningen för stöd till TV-produktion
(SOU 1997:172)


Utredaren Leif Furhammar föreslår regeringen att en fond inrättas med ändamålet att stödja svensk kvalitetstelevision producerad utanför de sändande bolagen. Några av huvudpunkterna i förslaget, som också kan beröra framtida produktion som kan sändas i lokala icke-kommersiella kanaler (public access):

* Fonden ska kunna ge betydande bidrag till fria TV-produktioner inom två övergripande programkategorier: kortfilm och dokumentärer.

* Fonden bör finansieras helt med statliga medel och administreras av en myndighet, Svenska TV-nämnden.

* TV-nämndens styrelse utser under en försöksperiod två "nämndproducenter" som har att bedöma vilka projekt som ska stödjas.

* Produktionsstöd kan sökas av produktionsföretag utanför de sändande TV-bolagens krets. Till ansökan ska fogas intyg från ett sändande bolag som ska bekräfta sin avsikt att sända det färdig programmet och bidra till finansieringen.

* Grundmodellen för samproduktioner inom ramen för TV-nämndens verksamhet ska vara att nämnden bidrar med högst 80% av produktionskostnaderna, producenten med minst 10%, det sändande bolaget med minst 10%.

* Fonden dimensioneras under försöksperioden till minst 75 miljoner kronor per år.

Kvalitetskriterier för TV-program formulerade av Leif Furhammar:

För att motverka likriktning bör ett TV-program äga ett rimligt mått av formell och/eller innehållslig originalitet.

För att motverka en ökad kommersialsiering bör det ha integritet, d.v.s. äga ett rimligt mått av moralisk självständighet.

För att motverka förytligande bör det ha ett beräknat överlevnadsvärde utöver dagsaktualitetens.

För att ha ett bruksvärde skall det ha något att berätta eller förmedla som är av upplevelseintresse för en i sammanhanget rimligt stor publik.

Det skall ha en fungerande form.

Det skall inte bidra till att fördomar sprids.

Det skall inte motverka demokratins grundvärden.

Åter huvudmeny